ROB VAN DER HEIDEN FOTOGRAFIEPRIVACY VERKLARING


Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring is Rob van der Heiden, gevestigd aan de H.M.H. Coenradistraat 3, 3123 CM te Schiedam.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Persoonsgegevens die ik verwerk zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, gegevens over jouw activiteiten op mijn website, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Buiten bovenstaande gegevens verwerk ik geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik adviseer ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het contactformulier, dan verwijderen ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van jouw betaling, verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten, om goederen en diensten bij je af te leveren of persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor bijvoorbeeld een belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou geregistreerd heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar mij versturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via het contactformulier.


Beveiligde verbinding (SSL)

Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het groene slotje in de adresbalk.


Meldplicht datalekken

De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat er binnen 72 uur een melding moet worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een datalek is ontdekt. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan via het contactformulier. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.


Disclaimer

Ik ben gerechtigd de inhoud van de privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de websites is daarvoor afdoende.


Klachten?

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen en opmerkingen

Wanneer je naar aanleiding van mijn privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, nodig ik je uit om contact met mij op te nemen. Ik kan je dan informeren over mijn specifieke werkwijze en omgang met gegevens van jou of je bedrijf. Je kunt contact met mij opnemen via het contactformulier.